Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Experimental Study on the Mechanical Response Mechanism of Different Unloading Rate to Coal Rock Mechanics--GAO Mingzhong, WANG Mingyao, XIE Jing, LI Xinkai, WANG Yingwei, WANG Fei, YANG Bengao, ZHANG Zhaopeng, LIU Junjun [893]

Experimental Study of Local Scour Around an Downstream Inclined Pile Under Combined Waves and Current--CHENG Yongzhou, WANG Xiaoguang, LUO Wei, HUANG Xiaoyun, LYU Xing [693]

Experiment of the Mixture Ratio of Magnesium-based Foam Concrete--HAO Yunhong, LI Yangrui, QIN Lida, SUN Hao, WU Zhuoxuan [262]

Analysis of Hysteresis Properties of Seismic Damaged Masonry Pagoda Restraint by Rigid Hoops--LU Junlong, XING Weiwei, WANG Zhenshan, SUN Chong [246]

Influence of Moisture Content on Concrete Mechanical Properties Under Microwave Irradiation--SHAO Zhushan, ZHANG Pengju, WEI Wei, CHEN Wenwen, ZHANG Hongliang [269]

Deformation, Failure and Nonlinear Flow Characteristics of a Fracture Subject to Normal Stress and Shear Displacement--LI Bo, WANG Jiafei, LIU Richeng, WU Faquan [238]

Coupled Modeling of Flow?Sediment Transport and Power Generation in the Xiaolangdi Reservoir--XIA Junqiang, CHEN Yijin, DENG Shanshan, ZHOU Meirong, WANG Zenghui [219]

Constitutive Simulation and Interfacial Shear Characteristics of Non-water Reaction Polymer and Concrete--WANG Yuke, YU Bowen, CAO Tiancai, GUO Chengchao, ZHONG Yanhui, SHI Mingsheng [245]

Double Yield Surface Model of Calcareous Sand Considering Particle Breakage--HOU Heying, PAN Zhuojie, JIANG Pengming [229]

Influence Factor Analysis and Application of Ultrasonic Method for Identifying Cable Clamp Blot Axial Force in Suspension Bridge--CHEN Xin, ZHU Jingsong, YE Zhongtao, YI Jianjun [218]

Numerical Experiment of Flash Flood Related to Sediment Transport at Local Diverging-converging Sections in Mountainous Rivers--YAN Xufeng, XU Zexing, SUN Tong, WANG Xiekang [216]

Experiment of Local Scour Characteristics of Flow Around Bridge Piers with Different Inclination Angles Based on SFM--WANG Hao, CHEN Ming, PENG Guoping, SHU Yuqing, JIA Dongdong, LI Jian [274]

Deflection Curvature Area Difference Method for Damage Location of Bridge Structures--WU Tong, TANG Liang, ZHOU Zhixiang [271]

Water Retaining Effect of a Slit Dam and Prediction Method for Flow Depth in Steep Slope Rivers--GUI Ziqin, LIU Chao, HUANG Er, LIU Xingnian [235]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To


You are No.1066192 Visitors
Sponsor: Sichuan University Address:No.24 South Section 1, Yihuan Road, Chengdu 610065, China ;