Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Development and Application of Dual-structure TBM for Complex and Changeable Geological Tunnels--JIA Lianhui, LU Yiqiang, HE Fei, LIU Zhifei [35]

Analytical Solution for Longitudinal Seismic Responses of Fault-crossing Tunnels--YAN Gaoming, ZHAO Boming [33]

Seismic Dynamic Response and Failure Mode of Cracked Bedding Rock Slope--WANG Tong, LIU Xianfeng, HOU Zhaoxu, ZHANG Jun, SHAO Zhujie, TIAN Shijun, HU Jinshan [35]

Experimental Study on Long-term Dynamic and Mechanical Properties of Negative Temperature Fill Along Qinghai—Tibet Railway--DONG Liang, YAO Changrui, TIAN Shuang, WANG Ke, SU Yonghua [20]

Numerical Optimization Analyses of Dangerous Rock Mass Sliding Failure Under Freeze-thaw Cycles--SHU Jiajun, DENG Zhengding, HUANG Jingzhu, WU Bingni, ZHANG Xingqiu [28]

Column Review: New Type Power System--XIAO Xianyong, LIU Junyong [16]

Receiving-end Power Grid Black Start Technology and Coordinated Restoration Strategy Based on Wind-storage Combined System--ZHANG Yingmin, WU Jinyi, JIANG Qin, LI Baohong, GOU Honglin, WANG Tengxin, ZHANG Min [38]

Harmonic Pollution Partition Method Based on kDBA++ Clustering Algorithm--WANG Yang, TANG Wenchu, ZHAO Jinshuai, WANG Qing, ZHANG Huaying, XIAO Xianyong, CHAO Miaomiao [32]

Optimal Scheduling Based on the CVaR Method for Regional Integrated Energy System with High Proportion Photovoltaic--WANG Chun, SUN Jinghong, XU Qingshan, GE Jingyu [19]

Fault Traversal Strategy for Large-scale Photovoltaic Power Station via Flexible DC Grid-connected System--SUN Yinfeng, LI Rong, LIU Jinxin, LI Guoqing, WANG Zhenhao, WU Xueguang [27]

Congestion Scenarios Screening and Expansion Planning of Transmission Network with High Proportion of Hydropower Considering Capacity Utilization of Transmission Lines--LIU Yang, ZENG Jian, LIU Fang, LEI Yunkai, XU Weiting, LI Chen [31]

Data-driven Distributionally Robust Optimization Based Coordinated Dispatching for Cascaded Hydro-PV-PSH Combined System--ZHANG Shuai, WANG Zihan, ZHANG Shucheng, HU Jungang, LUO Ying, LIU Junyong [19]

Design and Realization of the Distributed Data Center of Full-view Synchronized Measurement System--QI Cai, LIU Hao, YANG Fangqi, BI Tianshu [20]

Virtual Energy Transaction Based Optimal Capacity Configuration of Photovoltaic-storage Aggregated Power Systems--DAI Jiakun, XIANG Yue, LI Ran, LIU Junyong [18]

Day-ahead Economic Dispatch Model of Building Integrated Energy Systems Considering the Renewable Energy Consumption--REN Juguang, ZHANG Li, JIN Li, TANG Yang, TANG Qiao, LIU Xiaobing [21]

An Improved True Triaxial Hoek-Brown Strength Criterion--SHI Xiangchao, LI Qingling, LIU Jianfeng, GAO Leiyu, ZHUO Xiao [31]

Reservoir Risk Operation for Flood Control Under Design Flood Uncertainty--GUO Aijun, YANG Di, WANG Yimin, WU Bin [22]

Prediction of Uplift Capacity of Shallow-Buried Inclined Strip Anchor Plate Based on Nonlinear Mohr-Coulomb Failure Criterion--WANG Hongtao, CHEN Changyao, ZHANG Huajun, WANG Haiming, XU Yongshuai, FAN Fuqiang, CHEN Yunjuan [35]

Full Scale Model Tests of Fabricate Support Structure for TBM-excavated Coal Mine Roadways--TANG Bin, SUN Changhong, CHENG Hua, WANG Yaoping, CAO Wei, ZHANG Dahuan, HUANG Zhihong, LIU Zimo, TANG Yongzhi, WANG Chuanbing [33]

Design and Experimental Study of Pressure-retaining Sampling Device for Sediments in Hadal Trenches--ZHOU Peng, WANG Hao, ZHANG Peihao, CAO Chen, FANG Yuping, HUANG Yue, CHEN Jiawang [19]

Experimental Investigation on Scale Effect of the At-rest Earth Pressure Coefficient of Coarse-grained Soil--JIANG Mingjie, ZHU Jungao, ZHANG Xiaoyong, MEI Guoxiong, ZHAO Chenyang [31]

Analysis of Deformation and Failure Characteristics of Geotextile Spherical Bulging Under Circumferential Constraints--HAN Ruichen, XUE Xia, LI Chen, LI Wanglin [26]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To


You are No.Guest Visitors
Sponsor: Sichuan University Address:No.24 South Section 1, Yihuan Road, Chengdu 610065, China ;